Sứ mệnh - Tầm nhìn

09-04-2015

Giá trị cốt lõi của Phượng Hải được gắn liền với khẩu hiệu slogan “A Pioneer of High quality!”

                                                      P – Pioneer (Người tiên phong)     H – High Quality (Chất lượng Cao)

TẦM NHÌN

Với tất cả các nỗ lực, Phượng Hải mong muốn trở thành Người tiên phong dẫn đầu phát triển các sản phẩm công nghệ,

chất lượng cao trong lĩnh vực thiết bị thí nghiệm và lĩnh vực đo lường tự động.

SỨ MỆNH

1. Phượng Hải tạo ra những sản phẩm công nghệ chất lượng cao, được kết tinh từ những "Giá trị Việt".

2. ​Phượng Hải thiết kế, chuyển giao và giúp khách hàng trải nghiệm các sản phẩm nội thất, thiết bị phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn quốc tế.

3. Phượng Hải truyền cảm hứng vào những phòng thí nghiệm thông minh, đem lại các giá trị gia tăng cho khách hàng.

4. Phượng Hải phát triển các sản phẩm công nghệ cao hướng đến phục vụ cho cộng đồng, là một phần trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

Giá trị cốt lõi của Phượng Hải được gắn liền với khẩu hiệu slogan “A Pioneer of High quality!”

                                                      P – Pioneer (Người tiên phong)     HHigh Quality (Chất lượng Cao)

Giá trị cốt lõi này bao trùm lên cách chúng tôi suy nghĩ, cách xây dựng ý tưởng và hành động dựa trên năng lực cốt lõi của chúng tôi

thông qua các hoạt động kinh doanh, nghiên cứu sản phẩm công nghệ mới và phát triển năng lực thành viên. 

 

 

 

òng thí nghiệm, thiết bị đo on-line, nội thất phòng thí nghiệm, lab furniture, laboratory furniture, Bàn ghế phòng thí nghiệm, thiết bị đo on-line, nội thất phòng thí nghiệm, lab furniture, laboratory furniture, Bàn ghế phòng thí nghiệm, thiết bị đo on-line, nội thất phòng thí nghiệm, lab furniture, laboratory furniture, Bàn ghế phòng thí nghiệm, thiết bị đo on-line, nội thất phòng thí nghiệm, lab furniture, laboratory furniture

 

Bàn ghế phòng thí nghiệm, thiết bị đo on-line, nội thất phòng thí nghiệm, lab furniture, laboratory furniture, Bàn ghế phòng thí nghiệm, thiết bị đo on-line, nội thất phòng thí nghiệm, lab furniture, laboratory furniture, Bàn ghế phòng thí nghiệm, thiết bị đo on-line, nội thất phòng thí nghiệm, lab furniture, laboratory furniture, Bàn ghế phòng thí nghiệm, thiết bị đo on-line, nội thất phòng thí nghiệm, lab furniture, laboratory furniture
 


Thông tin khác